نمایشگاه مبلکس 93

بشرکت رنزو در نمایشگاه مبلکس 93 حضور فعال داشت و توانست کسب مقام نماید.