نمایشگاه مبلکس 94

بشرکت رنزو در نمایشگاه مبلکس 94 حضور فعال داشت و توانست کسب مقام نماید.