نمایشگاه مبلکس 96

بشرکت رنزو در نمایشگاه مبلکس 96 حضور فعال داشت و توانست کسب مقام نماید.